Poszukamy nieruchomości

Rzeczpospolita - 29.11.10

Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku z 25 listopada uznał, że w razie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trakcie roku właściciel gruntu (gmina czy Skarb Państwa) nie może żądać całej opłaty rocznej od dotychczasowego użytkownika.  W sprawie, której dotyczy wyrok, chodzi o grunt będący własnością Skarbu Państwa. Umowa sprzedaży tego gruntu przez dotychczasowego użytkownika wieczystego, spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig SA, została zawarta 15 marca 2006 r. Ponieważ termin płatności opłaty rocznej ustalony w ustawie z 1997 r. o gospodarce gruntami to 1 kwietnia, spółka uznała, że za 2006 r. już jej ona nie obciąża, i odmówiła zapłaty. Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta m. st. Warszawy wystąpił przeciwko niej do sądu.   Sąd oparł się na argumentacji przyjętej w uchwale 8 grudnia 2004 r. (sygn. ni CZP 47/04), w której SN w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo wiasności stwierdził, że opłata za dany rok ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego. Sąd II instancji był innego zdania. Uwzględnił apelację Skarbu Państwa i nakazał spółce zapłatę za cały 2006 r. Wskutek skargi kasacyjnej spółki Sąd Najwyższy przywrócił wyrok I instancji.